DOTACE

Dotace - Park

Oznámení

 

Na základě žádosti byla obci poskytnuta podpora ze Státní fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny.

Podpora je určena na akci Revitalizace zeleně v areálu zámeckého parku a hřbitova v Pohořelicích.

 Částka podpory ze Státního fondu životního prostředí byla ve výši 68.275,55 Kč. Z rozpočtu Evropské unie, a to prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti činila 1.160.684,35 Kč. Celkem tedy obec Pohořelice obdržela na výše uvedenou akci dotaci ve výši 1.228.959,90 Kč.