DOTACE

Tréninková výzva MAS

MAS Severní Chřiby a Pomoraví, o. s.


vyhlašuje


tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

(originál výzvy zde)

 


1. PLATNOST VÝZVY
3. 3. 2014 - 19. 3. 2014


2. CÍL VÝZVY
Cílem výzvy je oživení činnosti MAS Severní Chřiby a Pomoraví a její připravení na nové programovací období 2014 - 2020 prostřednictvím podpory veřejných akcí regionálního charakteru konaných na jejím území. Tréninková výzva je vypisována v rámci projektu „Aktivní místní partnerství MAS Severní Chřiby a Pomoraví", z Programu rozvoje venkova, opatření III. 4. 1. Výzva je jedním z povinných výstupů projektu a je zadávána v souladu s pravidly pro realizaci tréninkové výzvy. Výsledkem výběrového řízení bude uzavření smlouvy s vybranými žadateli na konkrétní akci.


3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PODPOŘENÉ AKCE
U podpořeného projektu se musí jednat o tzv. „měkkou akci", tzn. společenskou akci zaměřenou na širokou veřejnost, která přináší především nemateriální hodnoty. Akce nesmí zakládat veřejnou podporu. 


Základní požadavky na projekt:
- jednorázová společenská akce prezentující MAS Severní Chřiby a Pomoraví
- zaměření na aktivity z oblasti kulturního a společenského života
- realizace akce subjektem působícím na území MAS Severní Chřiby a Pomoraví (bydliště, sídlo, provozovna)
- neinvestiční charakter
- veřejně přístupná akce

 

4. OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
Oprávněnými žadateli mohou být:
obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále obce),
svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále Svazky obcí),
nestátní neziskové organizace (dále NNO):

  • obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů
  • spolek podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ústav podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
  • dle zákona č. 277/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačníchfondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace),

zájmové sdružení právnických osob podle §20f a následujícího zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí (dále Zájmová sdružení právnických osob),
církev a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), (dále Církve a jejich organizace),
příspěvkové organizace zřízené obcí,
fyzická nebo právnická osoba, která podniká dle živnostenského zákona 455/1991 Sb.


5. FINANČNÍ RÁMEC VÝZVY
Žadatel zabezpečuje předfinancování projektu z vlastních zdrojů. Dotace bude proplacena až po ukončení projektu.


• minimální výše podpory na jeden projekt: 30 000,- Kč
• maximální výše podpory na jeden projekt: 50 000,- Kč
• maximální výše dotace: 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace
• alokace na tréninkovou výzvu: 80 000,- Kč.

 

6. ZPŮSOBILÉ A NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Způsobilé výdaje:
• pronájem prostor, zařízení, vybavení a techniky určených k realizaci akce,
• občerstvení, doprava pro účinkující,
• osobní náklady (odměny na základě DPP, např. odměny pro přednášející, účinkující),
• propagační materiály,
• DPH pro neplátce DPH.


Nezpůsobilé výdaje:
• mzdy,
• kancelářské potřeby,
• výdaje na energie, vodné, stočné apod.,
• pojištění majetku osob,
• financování podnikatelských nebo výdělečných aktivit,
• DPH pro plátce DPH,
• věcné ceny do soutěží.


7. LHŮTA, ZPŮSOB A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK/PROJEKTŮ


Příjem žádostí bude probíhat na Obecním úřadě Babice denně od 8.00 do 15.00 hod. do 19. 3. 2014 (19. 3. 2014 bude příjem žádostí probíhat pouze do 10:00 hod). Žádost lze do výše uvedeného termínu doručit osobně nebo poštou. V případě doručení poštou je rozhodující datum a čas doručení na Obecní úřad Babice.

 

Po kontrole formální správnosti žádostí budou v případě nedostatků žadatelé vyzváni k jejich odstranění do 24. 3. 2014 do 12.00 hodin. Chybějící nebo doplněné dokumenty odevzdat na Obecní úřad Babice. Pokud k tomuto termínu nedojde k odstranění nedostatků, bude administrace žádosti ukončena.

 

8. NÁLEŽITOSTI NABÍDEK/PROJEKTŮ
- Nabídka musí být předložena v písemné podobě ve 2 vyhotoveních (originál + kopie) a v elektronické podobě (CD) na formuláři žádosti k tomuto určeném. Formulář k podání žádosti je k dispozici na www.masschp.cz

- Součástí nabídky musí být i povinné přílohy:

  • Příloha č. 1 - doklad právní formy - kopie stanov nebo zřizovací listiny,registračního listu organizační složky sdružení, aktuální výpis z příslušného rejstříku vytištěný z ARESu. Z dokladu musí být patrné, kdo je statutárním zástupcem žadatele a způsob jednání statutárního zástupce. V případě, že je žadatelem obec, osvědčení právního statutu se nepředkládá a je dostačující kopie dokladu o osobách oprávněných jednat jménem žadatele. V případě fyzické osoby, která podniká dle živnostenského zákona 455/1991 Sb. kopie živnostenského listu.
  • Příloha č. 2 – originál čestného prohlášení o bezdlužnosti - formulář je k dispozici na www.masschp.cz

- Nepovinná příloha:

  • Příloha č. 3 – v listinné podobě „VZOR“ (ukázku) propagačních materiálů, propagacena webových stránkách, místních a regionálních médiích

Žádost musí splňovat všechny požadavky uvedené v této výzvě a musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.


- Žádost se odevzdává v zalepené obálce opatřené nápisem „Žádost o dotaci v rámci PRV ČR, opatření III.4.1. - tréninková výzva“. Dále bude obálka opatřena nápisem "NEOTVÍRAT".

 

9. TERMÍN REALIZACE PROJEKTU
 
14. 4. – 19. 5. 2014
 
10. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
1. Organizační a technická připravenost akce
2. Propagace MAS Severní Chřiby a Pomoraví
3. Ekonomická výhodnost nabídky
4. Regionální význam akce
5. Osobní prezentace projektu před výběrovou komisí
6. Zapojení dalších členů MAS v rámci akce

11. HODNOCENÍ A VÝBĚR ŽÁDOSTI
Výběrová komise zasedne dne 24. 3. 2014 od 14.00 hod na Obecním úřadě Babice. Žadatel bude mít možnost osobně prezentovat svůj projekt před výběrovou komisí v souladu s hodnotícími kritérii. Začátek prezentací bude 24.3.2014 ve 14.00 hod. na Obecním úřadě Babice, v max. rozsahu do 5 minut.


Bude vybíráno minimálně ze 3 obdržených žádostí, v případě menšího počtu žádostí bude výzva zrušena. V rámci této výzvy může žadatel předložit pouze jednu nabídku.


Hodnocení žádostí bude probíhat podle hodnotících kritérií formou soutěže. Bude podpořen projekt s nejvyšším bodovým ohodnocením. Podrobnější popis jednotlivých kritérií včetně bodového ohodnocení je uveden v příloze č. 2 této výzvy.

 

12. VYHODNOCENÍ A VYÚČTOVÁNÍ ŽÁDOSTI
Akce bude proplacena do 14 dnů od předložení žádosti o proplacení. Žádost o proplacení musí být podána nejpozději do 31. 5. 2014. Formulář žádosti o proplacení včetně povinných příloh bude k dispozici na www.masschp.cz.


Kontakt pro další informace:
Podrobné informace o poskytování finanční podpory jsou uvedeny spolu s touto výzvou na internetových stránkách www.masschp.cz, kompletní informace o Programu rozvoje venkova jsou uvedené na internetových stránkách Ministerstva zemědělství ČR www.mze.cz nebo
Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz. 


Kontaktní osoba:
Ing. Hana Ryšková, manažer MAS
telefon: +420 604 366 154
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Přílohy:
1. Formulář žádosti o dotaci
2. Hodnotící kritéria
Výzva byla schválena statutárními zástupci MAS Severní Chřiby a Pomoraví, o. s. dne 28. 2. 2014 v Babicích.