OZV č. 1/2012 - veřejný pořádek


Obecně závazná vyhláška
č. 1/2012

o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku a o regulaci provozní doby hostinských provozoven

Schváleno zastupitelstvem obce Pohořelice dne 23. 7. 2012

Nabývá účinnosti dne 1. 9. 2012
Obec Pohořelice

 

Obecně závazná vyhláška obce
č. 1/2012

o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
a o regulaci provozní doby hostinských provozoven

Zastupitelstvo obce Pohořelice se na svém zasedání dne 23.7.2012 usneslo vydat na základě ust. § 10 písm. a), b), § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky

Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem v době nočního klidu, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek pro život v obci a vytváření estetického vzhledu obce.

Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, a směřující k ochraně před následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku na majetku, jako veřejném statku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu, v zájmu chráněném obcí jako územním samosprávným celkem.


Čl. 2
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci
nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je:

  • rušení nočního klidu,
  • pořádání sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků,
  • provozní doba hostinských provozoven.
ČÁST I.

Čl. 3
Noční klid

Noční klid je dobou od 22.00 hod. do 06.00 hodin. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.

ČÁST II.
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních
a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků


Čl. 4
Vymezení základních pojmů

Hostinskou provozovnou či jiným kulturním podnikem se pro účely této vyhlášky rozumí hostinská provozovna (místnost, zařízení, bar), ale i venkovní prostor (např. předzahrádka).

Veřejnosti přístupnou akcí se pro účely této vyhlášky rozumí sportovní a kulturní podnik, taneční zábava, diskotéka, koncert, technoparty, vystoupení tanečních a hudebních skupin a jiné kulturní podniky, spojené s veřejnou produkcí hudby.

Pořadatelem veřejnosti přístupné akce je fyzická či právnická osoba, která je provozovatelem zařízení (např. hospody, restaurace, venkovního areálu), v němž se veřejnosti přístupná akce koná, nebo fyzická či právnická osoba, která je oprávněna na základě písemného souhlasu provozovatele zařízení, vlastníka pozemku nebo budovy pořádat veřejnosti přístupnou akci.


Čl. 5
Povinnosti pořadatele

Pořadatel uvedený v čl. 4, odst. 3  je povinen:

  • oznámit konání veřejnosti přístupné akce Obecnímu úřadu Pohořelice, a to nejméně 14 dnů před jejím konáním,
  • zajistit dostatečný počet pořadatelů, zřetelně označených a způsobilých výkonu funkce pořadatele,
  • na místě veřejnosti přístupném akce vytvořit orgánům obce, Policie ČR podmínky pro řádný průběh dozoru a kontroly.


Čl. 6
Podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných akcí

(1)    Veřejnosti přístupnou akci lze konat v zámeckém parku, Klubu důchodců, sále pohostinství na návsi, na Močidlech, na hřišti TJ Sokol Pohořelice:

  • v neděli až čtvrtek v době od 6:00 hodin do 22:00 hodin,
  • v pátek, sobotu a v den přede dnem pracovního klidu v době od 6:00 hodin do 02:00 hodin.

(2)    Rada obce Pohořelice může udělit výjimku z ustanovení bodu (1) a), b), a to na základě písemné žádosti. Žádost lze podat na formuláři, který je přílohou č. 1 této obecně závazné vyhlášky.


ČÁST III.

Čl. 7
Provozní doba hostinských provozoven

(1)    Dle této vyhlášky se stanovuje provozní doba hostinských provozoven vč. Klubu důchodců takto:

  • v neděli až čtvrtek maximálně v době od 6:00 hodin 22:00  hodin,
  • v pátek, sobotu a v den přede dnem pracovního klidu maximálně v době od 6:00 hodin do 02:00 hodin.

(2)    Rada obce Pohořelice může udělit výjimku z ustanovení bodu (1) a), b), a to na základě písemné žádosti. Žádost lze podat na formuláři, který je přílohou č. 2 této obecně závazné vyhlášky.

ČÁST IV.

Čl.8
Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2012


Jaroslav Němeček, starosta

Ing. Antonín Přikryl, místostarosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25.7.2012

Sejmuto z úřední desky: 13.8.2012

__________________________________________________________________________
Pozn.:

Příloha č. 1 žádost o udělení výjimky podle čl. 6 odst. 2
Příloha č. 2 žádost o udělení výjimky podle čl. 7 odst. 2

 

Příloha č. 1:

Žádost o udělení výjimky podle čl. 6 odst. 2

V souladu s obecně závaznou vyhláškou obce Pohořelice č. ………….. žádám Radu obce Pohořelice o schválení výjimky na základě čl. 6 odst. 2 této obecně závazné vyhlášky.

pořadatel akce:

Jméno a příjemní:
Trvalé bydliště:
Telefonický kontakt, popř. e-mail:


den, měsíc a rok pořádání akce, čas zahájení a ukončení akce

……………………………………………………………………………………………….

místo pořádání akce, předpokládaný počet účastníků akce:


……………………………………………………………………………………………….

druh akce (zábava, ples, diskotéka apod.), u hudební produkce uvést název kapely či skupiny, jež na veřejnosti přístupné akci vystoupí

……………………………………………………………………………………………….

V Pohořelicích, dne ………………..

podpis pořadatele:…………………………………………

 


Příloha č. 2:

Žádost o udělení výjimky podle čl. 7 odst. 2


V souladu s obecně závaznou vyhláškou obce Pohořelice č. …………. žádám Radu obce Pohořelice o schválení výjimky na základě čl. 7 odst. 2 této obecně závazné vyhlášky.

provozovatel hostinského zařízení (žadatel):

Jméno a příjemní:
Trvalé bydliště:
Telefonický kontakt, popř. e-mail:


označení hostinského zařízení

ulice, kde se hostinské zařízení nachází:

doba, na kterou požadujete výjimky z OZV: (den, měsíc, rok a čas)


V Pohořelicích, dne ………………..

podpis žadatele (provozovatele hostinského zařízení):   …………………………………………