OZV č. 2/2013 - bezpečnost při akcích

Obecně závazná vyhláška
č.  2/2013


Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

Schváleno zastupitelstvem obce dne 28.1.2013 usnesením č. 1/Z/13/2

Nabývá účinnosti dne  1.2.2013


Obecně závazná vyhláška č. 2/2013

Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

Zastupitelstvo obce Pohořelice se na svém zasedání dne 28.1.2013 usnesením č. 1/Z/13/2 usneslo vydat na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10, písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 9 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb. (dále jen „nařízení vlády“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „OZV“).

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) OZV stanoví podmínky požární bezpečnosti pro zabezpečení kulturních, sportovních, společenských, zábavních, politických, obchodních, náboženských a jiných obdobných akcí a shromáždění, kterých se zúčastňuje větší počet osob (dále jen „akce“) na území obce Pohořelice (dále jen „obec“). OZV doplňuje a upřesňuje pro území obce Nařízení Zlínského kraje č. 5/2012 ze dne 28.11.2011, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
(2) Účelem této OZV je vymezení druhů akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob, vymezení podmí­nek k zabezpečení požárních ochrany při těchto akcích a způsob jejich zabezpečení.
(3) Za plnění povinností na úseku požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, odpo­vídá organizátor akce, není-li smlouvou mezi ním a vlast­níkem vnitřních nebo venkovních prostor nebo provozo­vatelem prostor, v nichž se akce koná, sjednáno jinak.

Článek 2
Vymezení pojmů

Pro účely této OZV se rozumí:
a)    organizátorem akce - právnická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba, která ji pořádá nebo svolavatel, jde-li o shromáždění podle zvláštního právního předpisu),
b)    akcí - shromáždění osob v shromažďovacích prosto­rech,
c)    stanovením podmínek požární bezpečnosti při akcích - souhrn opatření, kterými se stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany před zahájením akce, v jejím průběhu a při jejím ukončení,
d)    ukonč   ením akce - ponechání místa konání akce v požárně nezávadném stavu, vč   etně dodržení podmínek týkajících se požární bezpečnosti stanovených smlouvou podle č   l. 1 odst. 3 této OZV,
e)    shromažďovacím prostorem - stavba, vnitřní nebo venkovní prostor urč   ený pro shromaždování většího poč   tu osob. Za shromažďovací prostory se nepovažují samotné únikové cesty a prostory, kde jsou osoby dočasně soustředěny při probíhající evakuaci osob,
f)    vnitřním shromažďovacím prostorem - (stavba) pro­stor, který je po obvodě a shora vymezený stavební­mi konstrukcemi, přič   emž se za stavební konstrukce považují také konstrukce přemístitelné (posuvná stěna č   i střecha, svinovací žaluzie apod.) nebo krát­kodobé, popřípadě doč   asné (stanové, kontejnerové, buňkové apod.),
g)    venkovním shromažďovacím prostorem - prostor, který je neuzavřený po obvodě nebo shora, avšak vy­tvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (tribunou, pódiem, ohradní stěnou, oplocením, pře­nosnými zábranami apod.), okolním terénem nebo přírodním prostředím (svah, skála, vodní plocha); ta­ké prostor v uzavřeném nebo polouzavřeném vol­ném prostranství (dvory apod.) a veřejné pro­stranství (neuzavřené náměstí apod.),
h)    větším poč   tem osob - poč   et a hustota osob, která splňuje následující kritéria ve vztahu k jednotlivým prostorům a prostranstvím:
1.    akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru (stavba)), u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem nebo z kolaudačního souhlasu (kolau­dačního rozhodnutí apod.) vyplývá počet osob, pro které je prostor určen ve smyslu ČSN 730831,
2.    akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru, u ně­hož z dokumentace ověřené stavebním úřadem nebo z kolaudačního souhlasu (kolaudačního rozhodnutí apod.) nevyplývá počet osob, pro kte­ré je prostor určen, nebo u něhož dokumentace ověřená stavebním úřadem popř. kolaudační souhlas není k dispozici, a počet účastníků činí 200 a více osob,
3.    akce ve vnitřním prostoru, pokud součástí akce jsou požárně nebezpečné činnosti (používání otevřeného ohně, pyrotechnických efektů, ohňo­strojů apod.), u kterých se předpokládá účast 50 a více osob,
4.    akce ve venkovním shromažďovacím prostoru (prostor určený dle čl. 2 písm. g) této OZV) určený pro více než 500 osob, u kterých se předpokládá účast 500 a více osob,
5.    akce na veřejném prostranství i mimo ně pod ši­rým nebem, u kterých se předpokládá účast 900 a více osob,
6.    akce, pokud tak stanoví organizátor akce, a to na základě vyhodnocení požárního nebezpečí (ze­jména z hlediska umístění nebo stavebního provedení objektu, únikových cest, struktury účastní­ků akce - osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace).
i)    požární hlídkou - preventivní požární hlídka, kterou zřizuje právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba nebo pořadatelská služba, kterou zřizuje fy­zická osoba.

Článek 3
Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pořádání akce

(1) K pořádání akce lze využívat pouze prostor (stavbu, místo), který byl k tomu účelu vymezen v soula­du se zvláštním právním předpisem), přičemž nesmí být překročen počet osob pro tuto stavbu stanovený projek­tovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem.
(2) K pořádání akcí podle čl. 2 písm. h odst. 1. až 5. zajistí organizátor akce, jako součást stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany podle odst. 4 to­hoto článku, zpracování identifikační karty prostoru (stavby), v rozsahu přílohy 3 této OZV.
(3) Při akcích podle čl. 2 písm. h odst. 4. a 5. této OZV oznámí organizátor akce obecnímu úřadu předpokládaný počet zúčastněných osob, přičemž nelze-li zajistit prokazatelnost nepřekročení maximálního počtu zúčastněných osob, zabezpečí požární bezpeč­nost v souladu s touto OZV a zákonem o požární ochraně.
(4) Organizátor akce prokazatelně stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany, včetně povinnos­tí a způsobu plnění úkolů všech osob podílejících se na organizačním a technickém zajištění akce a osob účastní­cích se akce, přičemž postupuje způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem).
(5) V případě pořádání akcí opakovaně na tomtéž místě za shodných podmínek lze stanovit rozsah a způ­sob zabezpečení požární ochrany pro určený počet akcí jednotně, přičemž před každou jednotlivou akcí musí být provedena kontrola dodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti podle čl. 3 odst. 13 této OZV včetně odstranění zjištěných závad.
(6) Organizátor akce (právnická osoba nebo podni­kající fyzická osoba) zřizuje požární hlídku nejméně ve složení velitel a dva členové. Pokud to vyža­duje povaha akce (např. rozlehlost místa konání, počet účastníků, možnosti úniku osob), zřizuje větší počet požárních hlídek s potřebným počtem členů.
(7) Je-li organizátorem akce fyzická osoba, je povin­na zajistit její řádný průběh, včetně zabezpečení požární ochrany potřebným počtem způsobilých pořadatelů).
(8) Úkolem požární hlídky je dohlížet na dodržová­ní předpisů o požární ochraně v průběhu konání akce, v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchra­ně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a provést nutná opatření k zamezení šíření požáru.
(9) Podrobnosti o zřizování a činnosti požární hlídky jsou uvedeny v příloze 1 této OZV, která je její nedílnou součástí.
(10) Organizátor akce seznámí odpovídajícím způ­sobem a v potřebném rozsahu se stanovenými opatření­mi k zabezpečení požární ochrany:
a)    účastníky akce (např. rozmístěním informačních a bezpečnostních tabulek a značení, upozorně­ním na omezení, které může být součástí pozván­ky či prezentace akce),
b)    osoby podílející se na zabezpečení akce (např. požární hlídky, pořadatelskou služ­bu, prodejce),
c)    účinkující, osoby zajišťující program a vystoupe­ní, všechny osoby zajišťující technické zázemí.
(11) Organizátor akce zajistí kontrolu plnění stano­vených podmínek požární bezpečnosti pro akci před za­hájením, v průběhu a při ukončení akce; podrobnosti k zajištění kontroly jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2 této OZV.
(12) Organizátor akce nesmí:
a)    zahajovat akci při zjištění nedostatků z hlediska požární bezpečnosti, které nelze odstranit před zahájením akce,
b)    pokračovat v akci při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru, které nelze odstranit, a zejména je-li znemožněn únik, evakuace nebo záchrana osob nebo majetku nebo na návrh požární hlídky.
(13) K vytvoření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce organizátor akce zajistí:
a)    vymezení prostoru pro příjezd a umístění mobil­ní požární techniky jednotek požární ochrany, a to vždy i v případě akce konané ve venkovním shromažďovacím prostoru; musí být vyznačen zákaz parkování vozidel v místech, kde by brá­nila příjezdu mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, východům z prostor (stavby), které mají sloužit k úniku osob nebo evakuaci, znemožnila použití odběrního místa požární vody,
b)    umístění atrakcí (např. pouťových, prodejních míst nebo stánků, ukázek služeb apod.) tak, aby byl umožněn průjezd požární techniky, aby nedo­šlo k zamezení nebo omezení volného přístupu k požárně bezpečnostním zařízením nebo věc­ným prostředkům požární ochrany, které jsou potřebné k provedení zásahu (např. požárním hydrantům) a zároveň byly přístupné hlavní uzá­věry vody, plynu a hlavní vypínače elektrické energie,
c)    umístění hasicích přístrojů v potřebném množ­ství a druzích tak, aby byly snadno viditelné a vol­ně přístupné (v případě venkovního shromažďovacího prostoru nebo veřejného prostranství se počet hasicích přístrojů stanoví dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.),
d)    ze shromažďovacího prostoru musí být v celém průběhu konání akce zajištěn bezpečný únik všech osob, které se nacházejí v ohroženém prostoru, a nesmí dojít k ohrožení jejich života a zdraví. Únikové cesty a uzávěry médií musí být viditelně označeny a trvale udržovány volné, průchodné a přístupné. Značení uzávěrů a vypínačů se ne­vztahuje na veřejná prostranství.

Článek 4

(1) Při akcích ve vnitřním shromažďovacím prosto­ru, jejichž součástí (tj. součástí programu, produkce nebo představení) jsou efekty s otevřeným ohněm nebo ob­dobným možným zdrojem zapálení (žhavé částice, žhavé předměty apod.), musí být zajištěna opatření dle čl. 3 odst. 4 a technických podmínek výrobce, přičemž musí být brán zřetel i na úpravu hořlavých látek (např. scénic­kých staveb, dekorací a textilií) ke snížení jejich hořla­vosti a bezpečnému uhašení).
(2) Při instalaci dalšího zařízení nebo vybavení se v konstrukcích střech, stropů a podhledů shromažďovacích prostorů nesmí použít hořlavých látek nebo látek, které při hoření odkapávají nebo odpadávají, popř. ne­jsou jinak zabezpečeny proti odpadávání či odkapávání. Nad místy, kudy unikají osoby, se nesmí umisťovat hořla­vé látky nebo látky, které při hoření odpadávají nebo odkapávají).
(3) Při akcích, jejichž součástí bude provádění požár­ně nebezpečných činností (používání otevřeného ohně, pyrotechnických efektů, ohňostrojů, vypouštění „lampionů štěstí“ apod.) musí být dodržovány požadavky zvláštních právních předpisů) a návodů výrobce.
(4) Při akci uvnitř uzavřeného objektu je zakázáno používání balonků plněných plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. vo­dík, acetylén).
(5) Je-li součástí akce konání ohňostroje, musí orga­nizátor akce nejméně 5 pracovních dnů před jejím zahájením tuto skutečnost prokazatelně oznámit Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje), který může stano­vit další podmínky pro tuto činnost nebo ji v odůvodně­ných případech (např. v době zvýšeného nebezpečí vzni­ku požáru) zakázat.

Článek 5

Účastníci (účinkující, diváci atd.) akce jsou povinni:
1.    Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, ply­nových a jiných spotřebičů, při používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.
2.    Účastníci akce musí dodržovat povinnosti vyplýva­jící z předpisů o požární ochraně, této OZV a dalších pokynů organizátora akce vztahujících se k zabezpečení požární ochrany, rovněž pokynů po­žární hlídky, týkajících se požární bezpečnosti při akci.
3.    Účastníkům akce je zakázáno přinášet nebo použít při akci látku nebo předměty, které by mohly být použity jako zápalný prostředek (např. pyrotechnic­ké výrobky).
4.    Při akci nesmí její účastníci manipulovat s prostřed­ky, které mohou způsobit hoření a v jeho důsledku ohrožení života, zdraví a majetku. V případě běž­ných předmětů (např. zapalovač) si musí fyzická oso­ba počínat tak, aby nedošlo k požáru [§ 17 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně].
5.    Pokud účastník akce (fyzická osob) nedbá podmí­nek této OZV, pokynů organizátora nebo po­žární hlídky, musí být z účasti na akci vyloučen.
6.    Při vyloučení osob z účasti na akci se postupuje dle organizátorem akce předem stanovených pravidel.

Článek 6
Sankce

(1) Poruší-li organizátor akce jako právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba podmínky stanovené touto OZV, může mu být uložena pokuta podle § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Poruší-li organizátor akce jako fyzická osoba podmínky stanovené touto OZV, může mu být ulo­žena pokuta podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
(3) Za porušení povinností vyplývající z předpisů o požární ochraně může Hasičský záchranný sbor Zlín­ského kraje uložit při výkonu státního požárního dozoru právnické osobě, podnikající fyzické osobě a fyzické oso­bě pokutu podle zákona o požární ochraně.

Článek 7
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Organizátor akce je povinen zpracovat a předlo­žit obci zprávu o zajištění podmínek požární bezpečnosti při pořádání:
a)    akcí pořádných podle zákona č. 84/1990 Sb., o prá­vu shromažďovacím, ve znění pozdějších před­pisů, na které se vztahuje oznamovací povin­nost,
b)    při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, jejichž součástí bude provádění požárně nebez­pečných činností, např. ohňostrojů, používání otevřeného ohně, pyrotechnických efektů, ohňostro­jů, vypouštění „balonků štěstí“,
c)    akcí, u nichž si zpracování zprávy o stanovení podmínek požární bezpečnosti vyžádá obec.
(2) Pokud místo konání akce přesahuje katastrální území obce, předkládá organizátor zprávu o zajiš­tění podmínek požární bezpečnosti kraji.
(3) Zprávu předkládá nejméně 14 pracovních dnů před zahájením přípravných prací v předpokládaném místě jejího konání. V případě pravidelně opakovaných akcí se zpráva předkládá pouze před první akcí.
(4) Obec nebo kraj mohou rozhodnout o vyslovení nesouhlasu s konáním akce, není-li prokázáno zabezpe­čení podmínek požární ochrany stanovených předpisy o požární ochraně, nařízením Zlínského kraje č. 5/2012 a touto OZV. Odvolání proti to­muto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
(5) Prokazatelnost plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně, dodržování podmínek po­žární bezpečnosti stanovených tuto OZV a na jejím základě zabezpečuje organizátor akce.
(6) Povinnost dodržovat podmínky požární ochrany stanovené touto OZV se vztahuje také na akce, kte­ré se uskuteční po nabytí její účinnosti, i když jejich příprava byla zahájena před nabytím její účinnosti.
(7) Kontrolu plnění této OZV je oprávněna provádět obec.
(8) Ostatní povinnosti vyplývající ze souvisejících právních předpisů, např. z oblasti bezpečnosti práce, hy­gieny, kultury apod., nejsou touto OZV dotčeny.
(9) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Jaroslav Němeček v.r., starosta obce

Ing. Antonín Přikryl v.r., místostarosta obce   


Příloha č. 1
k OZV č. 2/2013

1. Podrobnosti ke zřizování požární hlídky a stanovení jejich úkolů
a)    Požární hlídka je složena z velitele a nejméně dvou členů. Početní složení hlídky a její vybavení hasebními prostředky však musí odpovídat rozsahu akce, dispozičnímu řešení místa nebo objektu konání akce a skuteč­nosti, zda jsou součástí akce požárně nebezpečné efekty.
b)    Funkcí požární hlídky nemohou být pověřovány osoby, které by v rámci plnění jiných úkolů nemohly řádně vykonávat funkci v hlídce a které neabsolvovaly příslušnou odbornou přípravu.
c)    Do požární hlídky lze zařadit pouze osoby starší 18 let, které jsou fyzicky a duševně způsobilé pro plnění sta­novených úkolů (zejména se zřetelem na předpokládané zajišťování evakuace osob).
d)    Členové požární hlídky nesmí po dobu výkonu činnosti požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky.
e)    Velitel i členové požární hlídky musí být při akcích viditelně označeni rukávovou páskou (nebo jiným vhod­ným způsobem) s nápisem „POŽÁRNÍ HLÍDKA“ (doporučen je červený podklad s černým nebo bílým ná­pisem).
f)    Úkoly stanovené požární hlídce musí být uvedeny jednoznačně, konkrétním osobám a musí být součástí od­borné přípravy osob zařazených do požární hlídky.
g)    Organizátor akce zajišťuje odpovídající podmínky pro činnost požární hlídky tak, aby byl stanoven a zabez­pečen mezi velitelem a členy hlídky, v případě většího počtu hlídek i mezi veliteli hlídek, funkční způsob ko­munikace pro průběh akce k zajištění neodkladného předávání informací.
h)    Požární hlídka dohlíží na dodržování předpisů o požární ochraně a opatření stanovených organizátorem akce a vyžaduje jejich plnění.

2. Podrobnosti k úkolům požární hlídky a velitele požární hlídky
2.1. Velitel požární hlídky:
a)    odpovídá za plnění úkolů požární hlídky,
b)    zajišťuje provedení kontrolních úkonů podle čl. 3 odst. 11 této OZV ve stanoveném rozsahu a určeným způsobem, pořízení záznamů o jejich provedení a výsledcích (zjištěných skutečnostech), např. v požární knize nebo jiném určeném dokumentu; záznamy musí být provedeny prokazatelným způsobem a zajistí, aby zápis podepsali ti, kteří kontrolu provedli; záznam obsahuje vždy datum a čas, jméno/jména člena požární hlídky, podpis, stav prostoru (objektu) včetně popisu případných nedostatků a způsobu jejich odstranění,
c)    předkládá záznam o výsledku kontroly provedené před zahájením akce a rovněž při ukončení akce organizá­torovi akce nebo jím určené osobě, což tito potvrdí svým podpisem.


2.2. Požární hlídka:
a)    provádí kontrolu stanoveného prostoru dle určených kontrolních úkonů (např. rozmístění hasicích přístrojů, zajištění volných únikových komunikací a východů včetně funkčnosti jejich vybavení a provedení označení, vybavení hydrantových skříní a hydrantových systémů),
b)    je oprávněna vydávat pokyny podle čl. 5 odst. 2 této OZV a v případě nebezpečí z prodlení také podle čl. 3 odst. 12 písm. b) této OZV,
c)    plní další úkoly stanovené organizátorem akce ve vztahu k požární bezpečnosti.
2.3. Osoba zařazená do požární hlídky je povinna:
a)    zúčastnit se odborné přípravy, jejíž součástí je mimo jiné seznámení s charakterem akce, s místem konání akce, s dokumentací/dokumenty, kterými jsou stanoveny podmínky požární bezpečnosti pro akci (např. úko­ly požární hlídky, požární řad, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, požárně bezpečnostní řešení stavby, dokumentace prokazující provozuschopnost požárně bezpečnostních zařízení, dokumenty sou­visející s podmínkami stanovenými touto OZV); vymezení, o které dokumenty se jedná, přísluší organi­zátoru akce,
b)    k výkonu činnosti požární hlídky nastoupit v časovém předstihu před zahájením akce stanoveném organizá­torem akce,
c)    nosit v průběhu akce stanovené označení,
d)    informovat organizátora akce při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru, které nelze odstranit, a zejména je-li znemožněn únik, evakuace nebo záchrana osob nebo majetku.
Povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně nejsou tímto dotčeny.

 

Příloha č. 2
k OZV č. 2/2013
Podrobnosti k provádění kontrol podle čl. 3 odst. 11 nařízení
Kontrola plnění podmínek požární bezpečnosti pro akci se provádí:
1)    před zahájením akce
a)    v souladu s předpisy o požární ochraně, a to odborně způsobilou osobou, technikem požární ochrany nebo preventistou (§ 5, § 6 a § 11 zákona o požární ochraně a § 12 vyhlášky o požární prevenci); jedná se zejména o pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně formou preventivních požárních prohlídek, je­jichž součástí je prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně,
b)    v rozsahu úkolů stanovených organizátorem požární hlídce pro konkrétní akci, např. stav únikových cest a únikových východů včetně jejich označení, stav příjezdových komunikací a nástupních ploch, kontrola roz­místění hasicích přístrojů, úplnost vybavení hydrantových systémů, úplnost označení příslušnými bezpečnost­ními tabulkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně.
2)    v průběhu akce
a)    pro provádění kontrol musí být stanoveny konkrétní postupy s ohledem na druh a rozsah akce a odpověd­nosti pro zajištění odstraňování případných nedostatků v zabezpečení požární ochrany zjištěných kontrolou v průběhu akce (např. bude-li zjištěno zaparkované vozidlo před únikovým východem nebo na příjezdové ko­munikaci, musí být zajištěno jeho přeparkování nebo odtah vozidla),
b)    v případě, že v průběhu akce nastane situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k od­stranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, nebo je-li zjištěno, že by v případě vzniku požáru byla ohro­žena nebo znemožněna záchrana osob nebo majetku, organizátor akce organizačně zabezpečí její přerušení nebo ukončení tak, aby nenastalo nebezpečí z prodlení.
Poznámka: Záznam o případných zjištěních provést jako součást záznamu o kontrole při ukončení akce.
3)    po ukončení akce
prohlídka popř. dohlídková činnost všech prostor, kde se konala akce, s ohledem na možný vznik požáru vyskytují­cích se iniciačních zdrojů (kouření, manipulace s otevřeným ohněm atd.).
Příloha č. 3
k OZV č. 2/2013

Obsah identifikační karty prostoru (stavby) pro akce podle čl. 3 odst. 2 OZV
K pořádání akcí podle čl. 2 písm. h odst. 1. až 5. této OZV zajistí organizátor akce, jako součást stanovení roz­sahu a způsobu zabezpečení požární ochrany, zpracování identifikační karty prostoru (stavby), která bude obsahovat minimálně tyto údaje:
-   velikost - využitelná plocha prostoru pro pořádání akce,
-  stanovení horní hranice poč   tu zúč   astněných osob,
-  způsob a postup vyhlášení požárního poplachu,
-  způsob zajištění evakuace - přesné urč   ení, kdo a jakým způsobem oznámí nutnost evakuace, vč   etně určených úni­kových komunikací a východů atd.,
-  poč   et, umístění, kapacita (šířka) únikových komunikací a východů vč   etně pokynů k zabezpeč   ení jejich trvalé vol­né průchodnosti,
-  rozmístění, typ (např. D25, C52) vnitřního hydrantového systému; umístění a vzdálenost venkovních hydrantů, po­č   et, druh a rozmístění přenosných hasicích přístrojů,
-  informace o dalších věcných prostředcích požární ochrany a požárně bezpeč   nostních zařízeních, jsou-li v objek­tu/prostoru instalovány,
-  umístění uzávěru vody, plynu, topení, vypínač   ů rozvodných zařízení elektrické energie, jejich označ   ení vč   etně pří­stupu k nim,
-  seznam a rozmístění použitých výstražných a informačních tabulek.
Identifikační karta musí být trvale k dispozici pro potřeby požární hlídky a seznámení s jejím obsahem musí být sou­částí odborné přípravy požární hlídky.