OZV č. 4/2002 - odpady

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2002


O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM


Obecní zastupitelstvo rozhodlo dne 26,11,2002 usnesením č. 8/Z vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a § 17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku obce Pohořelice:

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ


Čl. 1
Předmět úpravy

Touto obecně závaznou vyhláškou se s působností pro území obce Pohořelice (dále jen Obec) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
Fyzické osoby, při jejichž činnosti na území obce vzniká komunální odpad a na které se nevztahují povinnosti původce odpadů a které tento odpad samy nevyužívají v souladu se zvláštním předpisem, jsou povinny odkládat komunální odpad na místech určených touto obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného touto obecně závaznou vyhláškou.


Fyzické osoby uvedené v odstavci 2 jsou oprávněny zbavit se komunálního odpadu nebo jeho jednotlivých složek také předáním k využití nebo odstranění anebo předáním osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů (např. do sběren druhotných surovin) v souladu se zvláštním předpisem.


Původci, kteří produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného touto obecně závaznou vyhláškou.
Nakládání s autovraky upravuje zvláštní právní předpis.

Čl. 2
Vymezení pojmů

Pojmy užívané v této obecně závazné vyhlášce (např. odpad, nebezpečný odpad, komunální odpad, původce odpadů) jsou vymezeny zvláštním právním předpisem.


Svozová společnost je oprávněná osoba zajišťující na základě smlouvy s obcí provoz stanoveného systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce.

ČÁST DRUHÁ
KOMUNÁLNÍ ODPAD


Čl. 3
Třídění komunálního odpadu

Fyzické osoby uvedené v čl. I odst. 2 (povinné osoby) jsou povinny z komunálního odpadu, který vznikl při jejich činnosti, třídit následující složky neobsahující nebezpečné složky odpadu:

  • papír, lepenka
  • sklo
  • kovy
  • odpady ze zahrad (biologicky rozložitelný odpad) zemina a kameny a ostatní biologicky nerozložitelný odpad
  • objemný odpad (starý nábytek apod.)
  • plastové obaly – PET láhve
  • vyřazené pneumatiky

Fyzické osoby uvedené v čl. I odst. 2 jsou povinny samostatně shromažďovat nebezpečné složky komunálního odpadu dle Katalogu odpadů (např. rozpouštědla, kyseliny, alkálie, fotochemická činidla, pesticidy, zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť, vyřazená zařízená obsahující chlorfluorderiváty uhlovodíků, olejů a tuk mimo jedlé oleje a tuky, barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, detergenty obsahující nebezpečné látky, cytoxická a cytostatická léčiva, olověné a nikl-kadmiové baterie a akumulátory a baterie a akumulátory obsahující rtuť, vyřazená elektrická a elektronická zařízení obsahující nebezpečné látky, dřevo obsahující nebezpečné látky, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, kovové obaly obsahující nebezpečnou tuhou pórovitou základní hmotu (azbest) včetně prázdných tlakových nádob).

Čl. 4
Místa určená pro ukládání komunálního odpadu

Obec Pohořelice určuje následující místa pro odkládání komunálního odpadu:
- sběrné nádoby (popelnice) pro směsný komunální odpad (komunální odpad mimo vytříděné složky podle č. 3 odst. 1 a mimo nebezpečné složky komunálního odpadu podle č. 3 odst. 2), které slouží jednotlivým obytným budovám,
- sběrný dvůr pro vytříděné složky komunálního odpadu podle č. 3 odst. 1 písm. a) až g) místa pro nebezpečné složky komunálního odpadu (čl. 3 odst. 2) stanovuje čl. č. 9.


Do sběrných nádob jednotlivých obytných budov je zakázáno odkládat složky komunálního odpadu podle čl. 3 odst. 1 písm. c) až e) a g), tekuté látky, stavební odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu a uhynulá zvířata.

Do sběrných dvorů je zakázáno odkládat jiné složky komunálního odpadu, než jsou uvedeny  v odstavci 1, není-li touto obecně závaznou vyhláškou uvedeno jinak. Ve sběrných dvorech se odpad odkládá pouze do sběrných nádob a na místa příslušně označená.

Čl. 5
Sběrné nádoby

Sběrná nádoba je typizovaná nádoba (popelnice, kontejner) podle požadavků svozové společnosti určená ke shromažďování komunálního odpadu do doby jeho svozu.

Sběrné nádoby pro jednotlivé vytříděné složky komunálního odpadu (dále jen nádoby pro vytříděný odpad) jsou barevně rozlišeny a popsány názvem příslušné složky komunálního odpadu. Sběrné nádoby pro směsný komunální odpad, které slouží jednotlivým obytným budovám (dále jen nádoby na směsný odpad) musí být označeny číslem popisným (čísly popisnými) příslušné obytné budovy (obytných budov).

Dostatečný objem nádob pro směsný odpad je takový vnitřní objem sběrné nádoby nebo součet vnitřních objemů nádob, který při určené četnosti svozu odpadu a při daném počtu osob užívajících příslušnou obytnou budovu (obytné budovy) umožňuje v době mezi dvěma svozy uložit veškerý směsný komunální odpad, vznikající při provozu domácnosti v obytné budově do sběrné nádoby nebo do sběrných nádob. Doporučený objem je 27 l/osobu/týden.

Počet, velikost a typ nádob pro směsný odpad je určen dohodou mezi vlastníkem, správcem, případně uživatelem příslušné obytné budovy, které sběrná nádoba slouží a svozovou společností. Nedojde-li k dohodě podle předcházející věty, rozhodne Obecní úřad Pohořelice. Každé číslo popisné vlastní minimálně 1 svozovou nádobu o objemu 110 litrů.

Čl. 6
Stanoviště sběrných nádob

Sběrné nádoby se umisťují tak, aby nepůsobily hygienické nebo estetické závady anebo překážku na pozemních komunikacích včetně chodníků a aby byly dobře přístupné pro svoz.


Stanoviště nádob pro směsný odpad určených pro svoz jsou stanovována dohodou mezi vlastníkem, správcem případně uživatelem příslušné nemovitosti. Nedojde-li k dohodě podle předchozí věty, určí stanoviště Obecní úřad Pohořelice. Nevyhovuje-li stanoviště sběrné nádoby podmínkám svozu, musí být dohodnuto nebo určeno přechodné stanoviště pro svoz. (Jedná se hlavně o zimní období, při nemožnosti dojezdu svozového prostředku z důvodů nedostupnosti).

Čl. 7
Sběrné dvory

Sběrný dvůr je prostor určený obcí, který splňuje právní a technické požadavky jako místo pro shromažďování a krátkodobé skladování jednotlivých složek komunálního odpadu.


Do sběrných dvorů mohou za podmínek stanovených provozním řádem ukládat příslušné složky komunálního odpadu osoby uvedené v čl.1 odst. 2, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu nebo vlastní (užívají) nemovitost na území obce Pohořelice a další osoby podle čl. 1 odst. 4, které jsou poplatníky místního poplatku za provoz, shromažďování, sběr, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Každá osoba ukládající odpad do sběrného dvora je povinna na požádání obsluhy sběrného dvora se prokázat průkazem totožnosti příp. smlouvou s obcí.
Provozní řád sběrného svora vydává Obecní úřad Pohořelice po dohodě se svozovou společností.

Čl. 8
Svoz komunálního odpadu

Minimální četnost svozu směsného komunální odpadu z nádob pro směsný odpad je stanovena na jedenkrát za 4 týdny. Četnost svozu v jednotlivých případech se stanoví dohodou mezi vlastníkem, správcem případně uživatelem příslušné nemovitosti, které sběrná nádoba slouží a svozovou společností. Nedojde-li k dohod podle předchozí věty, určí četnost svozu Obecní úřad Pohořelice.

Svoz komunálního odpadu ze sběrného dvora zajišťuje svozová společnost, která určuje se souhlasem obecního úřadu četnost svozu tak, aby nedocházelo k hygienickým nebo estetickým závadám.

Čl. 9
Nebezpečné složky komunálního odpadu

Pro odkládání jednotlivých nebezpečných složek komunálního odpadu jsou určena následující místa:
- sběrné dvory pro nebezpečné složky komunálního odpadu uvedené v provozním řádu sběrného dvora,
- sklad nebezpečných odpadů v sídle svozové společnosti (Technické služby Otrokovice s.r.o., K.Čapka 1256, Otrokovice) pro všechny nebezpečné složky komunálního odpadu a to ve stanovené provozní době skladu.
Je zakázáno odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu mimo místo k tomu určené.


Čl. 10
Základní povinnosti

Sběrné nádoby je možné naplňovat pouze tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a aby odpad při manipulaci s nimi nevypadával.

Je zakázáno:
- odkládat komunální odpad as jeho jednotlivé složky mimo určená místa
- využívat sběrné nádoby k jiným účelům, než pro které jsou určeny
- zapalovat odpad ve sběrných nádobách
- zhutňovat odpad ve sběrných nádobách
- vybírat a odnášet odpad ze sběrných nádob a sběrných dvorů
- úmyslně poškozovat sběrné nádoby (např. vylepovat na ně plakáty či po nich kreslit).

Každá fyzická nebo právnická osoba, která vlastní nebo spravuje obytnou budovu užívanou fyzickými osobami uvedenými v čl. 1 odst. 2, je povinna:
- zajistit v dohodě se svozovou společností dostatečný objem nádob pro směsný odpad a dostatečnou četnost jejich svozu
- označit nádobu (nádoby) pro směsný odpad číslem popisným obytné budovy (obytných budov) kterým sběrná nádoba slouží, dále je nutno označit nádobu známkou na svoz
- používat pouze typizované sběrné nádoby a tyto udržovat v řádném technickém stavu
- zajistit v dohodě se svozovou společností vyhovující stanoviště nádob pro směsný odpad pro svoz
- v den svozu zajišťovat bezpečný příjezd a přístup ke sběrným nádobám tak, aby tímto nebyla způsobena dopravní překážka. Den svozu určuje svozová společnost se souhlasem příslušného úřadu
- po vyprázdnění nádoby pro směsný odpad v den svozu sběrnou nádobu umístit zpět na stanoviště.

Svozová společnost je povinna:
- vyprazdňovat sběrné nádoby tak, aby nedocházelo k hygienickým závadám, škodám na zdraví a majetku nebo ke znečišťování životního prostředí obce
- v případě neuskutečnění svozu v důsledku poruchy svozového vozidla či jiným technických nebo organizačních příčin zajistit náhradní svoz do 24 hodin
- v případě neuskutečnění svozu v důsledku nesjízdnosti komunikací zajistit náhradní svoz po obnovení sjízdnosti.


ČÁST TŘETÍ
STAVEBNÍ ODPAD


Čl. 11
Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání musí být ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů, které jsou uvedené osoby povinny samy si zajistit, pokud není tento odpad přímo nakládán a odvážen z místa vzniku k využití nebo odstranění. Náklady spojené s odstraňováním tavebního odpadu hradí osoba, jejíž činností tento odpad vznikl, fyzické osoby uvedené v čl. 1 odst. 2, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v obci Pohořelice (a další fyzické osoby podle čl. l odst. 2) mohou předat stavební odpad v množství do 200 l za den na jednu domácnost, nejvíce však v množství 1.000 l za měsíc ve sběrném dvoře, za úplatu dle ceníku a příslušné vyhlášky obce Pohořelice.


Naplněné kontejnery se stavebním odpadem je nutno odvážet bezodkladně tak, aby nedocházelo k nepříznivým estetickým nebo hygienickým dopadům či znečištění životního prostředí obce.


Každý, jehož činností vzniká stavební odpad, je povinen tento odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu. Netříděný směsný stavební odpad je nutno odstranit v souladu s platnými právními předpisy.


Přepravní prostředky pro stavební odpad musí být zcela uzavřeny, nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou bránící úniku tohoto odpadu a prašnosti během přepravy. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně vzniklé znečištění odstranit.

ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Čl. 12
Místní poplatek

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je upraven zvláštní obecně závaznou vyhláškou obce Pohořelice.


Čl. 13
Kontrola a sankce

Kontrolu dodržování povinností a zákazů stanovených touto obecně závaznou vyhláškou provádí policie ČR a pracovníci obce.
Porušování ustanovení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle právních předpisů zákona o odpadech.

Čl. 14
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná  vyhláška obce Pohořelice č. 4 o nakládání s odpady v obci Pohořelice, která byla vydána dne 11.12.1997 a nabyla účinnosti dne 1.1.1998.


Čl. 15
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2002.


Jaroslav Němeček, starosta obce

Alois Mikoška, místostarosta