OZV č. 2/2007 - poplatek ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2007

Poplatek ze psů

Zastupitelstvo obce Pohořelice se usneslo na svém zasedání dne 29. 1. 2007 usnesením č. 1/Z/07 vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění a § 14 zákona č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku obce Pohořelice.

Čl. 1
Předmět poplatku

Poplatek ze psů se platí za zvíře starší 3 měsíců.


Čl. 2
Poplatníci

Poplatek ze psů platí, nejde-li o případ osvobození od poplatku (čl. 6) a poplatníkem je držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.


Čl. 3
Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen písemně ohlásit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy předmětná skutečnost nastala, není-li dále stanoveno jinak:
a) držení psa staršího 3 měsíců
b) dovršení stáří 3 měsíců u psa, kterého je držitelem
c) pozbytí psa staršího 3 měsíců (např. uhynutí, prodej)
d) každou změnu skutečnosti, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození od poplatku (např. změna trvalého pobytu, ....)

2) Ohlášení skutečností uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) se provádí podáním přiznání k poplatku ze psů a to na tiskopise vydaném obcí.


Čl. 4
Známka pro psy

Správce poplatku vydá poplatníkovi, který splnil oznamovací povinnost podle čl. 3 odst. 1 písm. a) nebo b)  známku pro psa.


Čl. 5
Sazba poplatku


1) Sazba poplatku ze psů u poplatníků - fyzických osob je-li pes chován v rodinném domku se stanovuje takto:
a) 100,- Kč za prvního psa
b) 150,- Kč za druhého a každého dalšího psa

2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.


Čl. 6
Osvobození od poplatku

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, který je
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,
b) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
c) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis,
d) osoba, jež má v držení psa, který je cvičen a určen k záchranářským účelům.


Čl. 7
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatková povinnost k poplatku ze psů vzniká, nejde-li o případ osvobození od poplatku dnem, kdy předmětný pes dovrší stáří 3 měsíců, nebo dnem, kdy se poplatník stane držitelem psa staršího 3 měsíců. Poplatková povinnost ze psů rovněž vzniká dnem, kdy zanikl důvod pro osvobození od poplatku ze psů (čl. 6).

2) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy vznikl důvod pro osvobození od poplatku ze psů (čl. 6) a posledním dnem měsíce, v němž nastala změna trvalého pobytu resp. sídla držitele psa.

3) Poplatek ze psů se platí od prvního dne měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, v němž vznikla poplatková povinnost, do posledního dne měsíce, v němž zanikla poplatková povinnost.

4) Poplatkovým obdobím u poplatku ze psů je kalendářní rok.


Čl. 8
Splatnost poplatku

Poplatek ze psů je splatný nejpozději do 28. února příslušného roku v pokladně Obecního úřadu Pohořelice.

 

Jaroslav Němeček, starosta


 Ing. Vojtěch Klofáč,  místostarosta