OZV č. 3/2007 - poplatek za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2007


Poplatek za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Pohořelice se usneslo na svém zasedání dne 29. 1. 2007 usnesením č. 1/Z/07 vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění a § 14 zákona č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku obce Pohořelice.


Čl. 1
Předmět poplatku

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí:
umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, skládek, trvalého parkovacího místa a užívání pro kulturní, sportovní a reklamní akce.

Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní účely se poplatek neplatí.


Čl. 2
Veřejná prostranství

Veřejným prostranstvím, kde se užívá poplatek z důvodů zvláštního užívání se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumí následující místa:
- část ulice Školní od křižovatky po obecní úřad

- prostor před ZŠ

- prostor před místním hostincem

- ulice Farská, K Alejím, prostor kolem DPS, Náves.

Režim veřejného prostranství se nevztahuje na soukromé pozemky a plochy.


Čl. 3
Poplatníci

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 1.
Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.


Čl. 4
Oznamovací povinnost

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání veřejného prostranství nejméně 5 dnů před jeho započetím, pokud jde o užívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 5 dnů, je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud je tento den sobota, neděle, nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen splnit oznamovací povinnost, nejblíže následující pracovní den.

Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost správci poplatku stejným způsobem jako při zahájení užívání do 2 dnů a nahlásit rozsah záboru v m2.

Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku: příjmení, jméno, název právnické osoby, bydliště, sídlo, rodné číslo nebo IČO.

Čl. 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 1 až do dne, kdy toto užívání skončilo.

Čl. 6
Sazba poplatku

Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství:
a) za umístění dočasné stavby sloužící
- pro poskytování prodeje - stánek         20,- Kč
- v době konání kulturní akce (pouť aj.)         50,- Kč
b) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb..............  15,- Kč
c) za umístění zařízení pro poskytování prodeje      15,- Kč
d) za umístění zařízení pro poskytování služeb      10,- Kč
e) kulturní, sportovní a reklamní akce...........................5,- Kč
f) za provádění stavebních prací.................................1,- Kč
g) za umístění lunaparků, cirkusů atd...........................2,- Kč
h) za umístění skládek................................................1,- Kč
i) za užívání veř. prostranství pro potřeby filmových a TV děl....................5,- Kč
j) umístění bilboardů...................................................3,- Kč

Z akcí pořádaných na veřejných prostranstvím, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely se poplatek neplatí.

Čl. 7
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný:
a)    při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 3 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato
b)    při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 3 dny nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostranství skonč   ilo
c)    poplatek stanovení týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný poslední den příslušného týdne nebo měsíce
d)    poplatek stanovený roční paušální č   ástkou je splatný do 15. 12. příslušného kalendářního roku

Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 8
Osvobození od poplatku

Poplatku nepodléhá:
a)    vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou
b)    při užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce, jejichž výtěžek je urč   en pro charitativní a veřejně prospěšné úč   ely
c)    při užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce pořádané bez vstupného
d)    za umístění stavebního zařízení a umístění skládky stavebního materiálu do 12 měsíců od zahájení stavby
e)    při užívání veřejného prostranství z důvodů odstranění havárie inženýrských sítí nepřesahující dobu 7 dnů.

 

Jaroslav Němeček, starosta

       Ing. Vojtěch Klofáč,   místostarosta