OZV č. 4/2007 - poplatek-ubytování

Obecně závazná vyhláška č. 4/2007

Poplatek z ubytovací kapacity

Zastupitelstvo obce Pohořelice se usneslo na svém zasedání dne 29. 1. 2007 usnesením č. 1/Z/07 vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění a § 14 zákona č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku obce Pohořelice.


Čl. 1
Předmět poplatku

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá z ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.


Čl. 2
Poplatníci

1.    Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodně ubytování poskytla.
2.    Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu. Do evidenční knihy zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním předpisem.


Čl. 3
Oznamovací povinnost

Poplatník provede ohlášení na tiskopise vydaném obcí. Dále je poplatník povinen předkládat přiznání k poplatku z ubytovací kapacity čtvrtletně a to do 30. dne v měsíci následujícím po uplynulém měsíci čtvrtletí. Současně s přiznáním předkládá i evidenční knihu.


Čl. 4
Sazby

Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 2,- Kč za každé využité lůžko a den.

Na žádost poplatníka lze po dohodě s obcí stanovit poplatek roční paušální částkou. O této dohodě se sepíše protokol.

Čl. 5
Osvobození od poplatku

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:

a)     ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování žáků a studentů
b)    ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které tato zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření
c)    ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení
d)    ubytovací kapacita v zařízení sloužících sociálním a charitativním účelům.


Čl. 6
Splatnost poplatku

Datum splatnosti poplatku z ubytovací kapacity je shodné s datem pro předkládání přiznání k tomuto poplatku (čl. 3).

Poplatek se platí v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem.


Jaroslav Němeček, starosta

  Ing. Vojtěch Klofáč, místostarosta