OZV č. 5/2007 - VHP

Obecně závazná vyhláška č. 5/2007

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Zastupitelstvo obce Pohořelice se usneslo na svém zasedání dne 29. 1. 2007 usnesením č. 1/Z/07 vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění a § 14 zákona č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku obce Pohořelice.


Čl. 1
Předmět poplatku

Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý podle zvláštních právních předpisů povolený výherní hrací přístroj (dále jen přístroj).


Čl. 2
Poplatníci

Poplatek za provozovaný přístroj platí a poplatníkem tohoto poplatku je provozovatel přístroje (dále jen provozovatel).


Čl. 3
Oznamovací povinnost

1.    Provozovatel je povinen písemně ohlásit správci poplatku uvedení přístroje do provozu, a to do 8 dnů od uvedení přístroje do provozu. Při ohlášení je provozovatel povinen doložit povolení k provozování přístroje a protokol vyhotovený podle zvláštních předpisů.

2.    Provozovatel je povinen písemně ohlásit správci poplatku ukončení provozu hracího přístroje a to do 8 dnů od ukončení provozu přístroje. Při ohlášení je provozovatel povinen doložit protokol vyhotovený podle zvláštních předpisů.

3.    Pokud provozovatel řádně neohlásí správci poplatku ukončení provozu přístroje a ani dodatečně neprokáže, kdy byl provoz přístroje ukončen, má se za to, že provoz přístroje byl ukončen posledním dnem doby, na kterou bylo vydáno povolení k provozování přístroje.


Čl.4
Sazba poplatku

Poplatek za provozovaný přístroj činí za každý provozovaný přístroj 4.000,- Kč na tři měsíce. Dále pak 6% z tržby každého provozovaného přístroje.

Má-li se poplatek platit za dobu kratší než tři měsíce, výše poplatku stanovená podle tohoto článku se poměrným způsobem sníží.

Čl. 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek za provozovaný přístroj se platí za dobu ode dne uvedení přístroje do provozu (vznik poplatkové povinnosti) do dne ukončení provozu přístroje (zánik poplatkové povinnosti).


Čl. 6
Splatnost poplatku

1.    Poplatek za provozovaný přístroj je splatný při povolení vydaném na dobu 3 měsíců v posledním měsíci této doby, při povolení vydaném na dobu 6 měsíců je poplatek splatný ve dvou splátkách v posledním měsíci každého čtvrtletí a při povolení vydaném na celý rok je poplatek splatný ve č   tyřech splátkách v posledním měsíci každého č   tvrtletí.

2.    Poplatek se platí v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem.

 

 

Jaroslav Němeček, starosta

Ing. Vojtěch Klofáč,   místostarosta