OZV č. 1/2007 - zrušení OZV

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007

kterou se zrušují některé Obecně závazné vyhlášky obce Pohořelice. Zastupitelstvo obce Pohořelice se usneslo na svém zasedání dne 29. 1. 2007 usnesením č. 1  vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1

Zrušují se obecně závazné vyhlášky obce Pohořelice
1)    OZV č. 3/2005, která nabyla účinnosti 1. ledna 2006
2)    OZV č. 4/2006, která nabyla účinnosti 1. října 2006

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2007.

Jaroslav Němeček, starosta

                       Ing. Vojtěch Klofáč,   místostarosta