OZV č. 1/2013 Požární řád obce Pohořelice

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

  

Požární řád obce Pohořelice

 

Schváleno zastupitelstvem obce dne 28.1.2013 usnesením č.1/Z/13/1

 

Nabývá účinnosti dne 1. 2. 2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

 

Zastupitelstvo obce Pohořelice se na svém zasedání dne 28.1.2013 usnesením č. 1/Z/13/1 usneslo vydat na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10, písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb. (dále jen „nařízení vlády“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Požární řád obce Pohořelice (dále jen „obce“) upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

 

 

Čl. 2

Vymezení činnosti osob pověřených zajišťováním požární ochrany v obci

 1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna Jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Pohořelice podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany:

  • jednotkou Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje kategorie JPO I se sídlem v Otrokovicích,
  • jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Napajedla kategorie JPO III se sídlem v Napajedlích,
  • jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Otrokovice kategorie JPO III se sídlem v Otrokovicích.
 1. V čele jednotky SDH obce Pohořelice stojí velitel, který plní úkoly stanovené zákonem č.133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění a předpisy souvisejícími a úkoly vyplývající dále z funkce velitele, udělené mu v rámci jmenování. Dále se podílí na zpracování dokumentace požární ochrany obce dle § 1 odst. (2) nařízení vlády.

 2. Některé úkoly obce na úseku požární ochrany jsou zajišťovány osobou odborně způsobilou dle §11 zákona o požární ochraně (dále jen „OOZ“) na základě smluvního vztahu. Jedná se zejména o zpracování vybraných druhů dokumentace požární ochrany obce dle § 1 odst. (2) nařízení vlády, školení a odborná příprava zaměstnanců na úseku požární ochrany apod. Bližší podmínky zajištění některých úkolů obce na úseku požární ochrany stanoví vzájemná smlouva mezi obcí a OOZ.

   

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

 1. Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanovují zvláštní právní předpisy1

  1 Například zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), nařízení Zlínského kraje č. 3/2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, nařízení Zlínského kraje č. 4/2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu.

   

  .

 2. Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se na základě místních podmínek považují:

  • kulturně společenské akce pořádané v objektu místního pohostinství,
  • všechny veřejné akce pořádané na veřejném prostranství i mimo ně pod širým nebem,
  • provozování ohňostrojů a zábavné pyrotechniky,
  • spalování hořlavých látek na volném prostranství.
 1. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se na základě místních podmínek považují:

  • sál objektu místního pohostinství; požární bezpečnost v tomto objektu je při pořádání akcí zabezpečena v souladu s OZV č. 2/2013,
  • INTER TRAB CENTRUM, spol. s r. o., Kostelík 111 – objekt skladu slámy.
 1. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se na základě místních podmínek považuje:

  • období dlouhotrvajícího sucha a vysokých venkovních teplot,
  • období silného větru,
  • topná sezóna.
 1. Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, stanovuje zvláštní právní předpis2. Podmínky stanovené Zlínským krajem ve zvláštním právním předpise se obdobně užijí i pro akce místního, obecního významu probíhající na území obce. Zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, zajistí organizátor akce. Organizátor akce je povinen při zabezpečení ochrany dodržet podmínky stanovené OZV č. 2/2013.

 

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

 1. Nepřetržité zabezpečení požární ochrany (ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi) v obci je zajištěno jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 1 této OZV.

 2. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno v souladu s čl. 7 této OZV.

 

Čl. 5

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

 

 1. Obec zřizuje Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDHO“). Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany JSDHO jsou uvedeny v příloze č. 2.
 2. Členové JSDHO se při vyhlášení požárního poplachu co nejdříve dostaví do požární zbrojnice.

 

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

 

 1. Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:

a) přirozené:

- v katastru obce se nenacházejí

b) umělé:

1. hydrantová síť na území obce (vodovodní řad s hydranty)

 • - hydrant 1. stupně u kruhového objezdu
 • - hydrant nadzemní u požární zbrojnice
 • - podzemní hydranty

2. požární nádrž – Močidla

3. požární studny

  1. Trvalou použitelnost zdrojů vody v hydrantové síti zajišťuje její provozovatel. Podrobnější informace o umístění a kontrolách hydrantů jsou zveřejněny také dálkovým přístupem na stránkách Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje3. Trvalá použitelnost požární nádrže a požárních studní je zabezpečena jejich trvalou veřejnou přístupností. Umístění zdrojů vody pro hašení požárů v obci je znázorněno v příloze č. 1.

  2. Podmínky zabezpečení a použitelnosti zdrojů vody pro hašení požárů a záchranné práce uvedených v odst. 1 stanoví zvláštní právní předpis4.

 

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

 

 1. Obec zřizuje následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“:

 

Umístění

Telefonní číslo

Označení

 

1

Obecní úřad Pohořelice

Školní 35

763 61 Napajedla

577 944 721

tabulka „Ohlašovna požárů“ u vchodu do objektu

 

 1. Místa odkud lze hlásit požár: telefonní automat u požární zbrojnice.

K hlášení požáru lze využít i pevné telefonní linky a mobilní telefony ve vlastnictví občanů obce. Pro všechny uvedené možnosti platí telefonní čísla tísňového volání 112 a 150.

 

 

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

 1. Vyhlašování požárního poplachu v obci se provádí signálem „Požární poplach“, a to přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón).

 2. Náhradní způsob vyhlášení poplachu je prostřednictvím obecního rozhlasu.

 

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Zlínského kraje

 

 1. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu Zlínského kraje je uveden v příloze č. 3.

 

 

Čl. 10

Závěrečná a zrušovací ustanovení

 1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

Jaroslav Němeček v.r., starosta obce

Ing. Antonín Přikryl v.r., místostarosta obce

 

 

Příloha č. 1 - Umístění zdrojů vody pro hašení požárů v obci

 

Příloha č. 2:

Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany JSDHO Pohořelice

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Pohořelice

JPO V

9

 

 

Požární technika a věcné prostředky PO

Počet

dopravní automobil DA 8-L1: A 21 Furgon

1

přenosná motorová stříkačka PPS 12

2

plovoucí čerpadlo Kataramo 1650/4,5

1

ponorné kalové čerpadlo

1

 

Příloha č. 3:

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z Požárního poplachového plánu Zlínského kraje

 

POHOŘELICE – stupeň poplachu 1

Pořadí jednotky

Název jednotky

Kategorie jednotky

Počet organizovaných výjezdů

Technika

1.

Pohořelice

V

1 výjezd

DA 8-L1: A 21 Furgon

2.

Otrokovice

I

1 výjezd

CAS 24/2500/250-M2T: R4x4 CAS 32/8200/800-S3R: T815

AZ 30-M1R:Mercedes

VYA-S3: AV 14 T 815

BUS-S1Z: Crossway

3.

Napajedla

III

1 výjezd

CAS 8/1950/0-L1R: Avia 75

DA-L1Z: Ducato

4.

Otrokovice

III

1 výjezd

CAS 8/2000/0-L1R: A 75 CAS 32/8200/800-S3R: T 815

OA-L2: Land Rover

 

 

St. popl.

POHOŘELICE – stupeň poplachu 2 a 3 - předurčené jednotky PO

Název a kategorie jednotky

2

Zlín (I)

Babice (II)

Spytihněv (V)

Kvítkovice-OT (V)

Lhota (V)

3

Oldřichovice (V)

Karlovice (V)

Komárov (V)

Tlumačov (V)

Topolná (V)

 

 

1 Například zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), nařízení Zlínského kraje č. 3/2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, nařízení Zlínského kraje č. 4/2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu.

 

2 Nařízení Zlínského kraje č. 5/2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

 

3 www.jdtm-zk.cz – vrstva Inženýrské sítě – požární hydranty

 

4 Část III. nařízení Zlínského kraje č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů.